پردیس علامه طباطبایی اردبیل

منشور و موازین اخلاق پژوهش

منشور و موازین اخلاق پژوهش در دانشگاه فرهنگیان را می توانید از فایل ضمیمه یا از اینجا دریافت کنید.


مطالب مرتبط

منشور حقوق و تکالیف دانشجو

منشور حقوق و تکالیف دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان را می توانید از فایل ضمیمه یا از اینجا دریافت کنید.

|

منشور مدیریت در دانشگاه

منشور مدیریت در ساختمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان را می توانید از فایل ضمیمه یا از اینجا دریافت کنید.

|

نظرات کاربران